De Palitsebeek is een groen lint dat zich slingert doorheen de woonwijken van Liedekerke in het noorden, het omringende landbouwgebied in het oosten, de gemeente Roosdaal in het zuiden en de Dendervallei in het westen. Gezien deze strategische ligging is deze beekvallei een waardevolle hefboom in de omschakeling naar een veerkrachtige ruimte: dit zowel naar waterbeheersing, waterkwaliteit, herstel van biodiversiteit en nieuw toegankelijk groen.

Het strategisch project speelt in op deze ambities om te werken aan een toekomstvisie en draaiboek voor uitvoering. Met de opstart van het Pijnegemplein als groene stapsteen binnen de beekvallei wordt er meteen werk gemaakt van een concrete realisatie. Dit speelplein is een kaal grasveld dat momenteel onderbenut wordt. De gemeente Liedekerke heeft dan ook beslist om het grasveld en de toegangen een stevige opfrisbeurt te geven. Overbodige verharding wordt verwijderd, waterdoorlatende en aantrekkelijke ingangen worden gecreëerd en tenslotte wordt het grasveld speelklaar gemaakt met een avonturenpad en speelnatuur voor de buurtkinderen. 

Stand van zaken

  • Gesprekken en visieplan opgestart
  • Buurtpark Pijnegemplein – Natuur in je buurt subsidiedossier